1η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)

06 Απριλίου 2023

KEAPP_LOGO 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

Θέμα: «1η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265/τ.Α ́/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 195/τ.Α ́/7-7-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α ́/31-7-2021).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 70,71και 85 του Ν.4982/2022 (ΦΕΚ195/τ. Α ́/15-10-2022).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016και άλλες διατάξεις».
8. Τα υπ’αριθ. πρωτ. 1271/27-12-2022 και 3/9-1-2023 έγγραφα της επιχείρησης προς ΑΣΕΠ (σχέδιο ανακοίνωσης και λοιπά στοιχεία).
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27204/2022//1/2023/7-2-2023 Έγκριση ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ
10. Την αριθμ. πρωτ. 1270/ 27-12-2022 ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠ8ΟΚΟΚ-6ΜΧ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 192/20-2-2023 πρακτικό ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης.
12. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 149/13-2-2023 περίληψη της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες την Παρασκευή 17/2/2023 στην τοπική εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» και το Σάββατο 18/2/2023 στην τοπική εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ».
13. Τις υποβληθείσες αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.
14. Τους σχετικούς πίνακες σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 243/9-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΞΚΟΚΟΚ-Η6Ε) πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης που αναρτήθηκαν 10/03/2023 στην ιστοσελίδα του φορέα μας συγκεκριμένα:
(α) ονομαστικές καταστάσεις όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, β)πίνακας κατάταξης &βαθμολογίας γ)πίνακας επιλογής δ) πίνακας απορριπτέων
15.Το υπ' αριθμ. 244/10-3-2023 Πρακτικό ανάρτησης των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων
16. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.282/21-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΟΡΟΚΟΚ-42Α) Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»
17. Τις υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής πρόσληψης των ακόλουθων επιτυχόντων υποψηφίων για πρόσληψη, βάσει των 243/9-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΞΚΟΚΟΚ-Η6Ε) Οριστικών Πινάκων Κατάταξης, την 1270/ 27-12-2022 ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠ8ΟΚΟΚ-6ΜΧ) Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.282/21-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΟΡΟΚΟΚ-42Α) Απόφαση Προέδρου Δ.Σ.:
α. Από 29.03.2023 του υποψήφιου για πρόσληψη ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102- TΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
β. Από 05.04.2023 του υποψήφιου για πρόσληψη ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101- ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Πρωτ.282/21-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΟΡΟΚΟΚ-42Α) Απόφασης Προέδρου Δ.Σ. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)» ως προς την παράγραφο 1 αυτής και ειδικότερα ως προς την πρόσληψη του κάτωθι (01) ατόμου, ανά κωδικό θέσης και κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος, έως τις 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, ως ακολούθως:
α. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101- ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, προσλαμβάνεται ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ, σε αντικατάσταση του ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, λόγω μη αποδοχής της θέσης πρόσληψής του τελευταίου,
β. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102- TΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι και παραμένει κενή η εν λόγω θέση

2. Ο επιτυχών, ο οποίος προσλαμβάνεται, κατόπιν των οριστικών πινάκων κατάταξης, στον Κωδικό Θέσης 101, δυνάμει της παραγράφου 1 της παρούσας, πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 15344, Παλλήνη) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας και ανάληψης υπηρεσίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε στη σχετική αίτηση υποψηφιότητάς του. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθώς και σε περίπτωση που με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του δεν αποδεχτεί την πρόσληψή του, αντικαθίστανται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους επιτυχόντες στους πίνακες, του αντίστοιχου κωδικού θέσης και της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ υπ΄αριθμ. Πρωτ.282/21-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΟΡΟΚΟΚ-42Α) Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»
4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ (https://diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα (http:// www.kedp.gr ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Αθανάσιος Ζούτσος

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: