Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

H Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και έχει σαν στρατηγικό στόχο να συνδράμει το Δήμο στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών προς στους πολίτες προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του.

Η Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. συστάθηκε στις 14 Ιουνίου του 2011 με βάση το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 1246/Β και αποτελεί καθολικό διάδοχο των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων Γέρακα και Παλλήνης οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάση του Ν. 3852/2010.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του ν.3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου (ένας από την μειοψηφία) τρείς (3) δημότες με γνώση ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης και έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Η σύνθεση του Δ.Σ. ( Νοέμβριος 2018- Iούνιος 2019) έχει ως κάτωθι:

Πρόεδρος: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δήμαρχος Παλλήνης

Αντιπρόεδρος: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΑΜΝΟΥΗΛ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη:

 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
 • ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Δημότης
 • ΠΕΤΡΑΚΗ-ΓΚΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δημότης
 • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς:

α) Περιβάλλοντος

β) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού

γ) Oργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας,

δ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου

Στρατηγικό Όραμα

Στοχεύουμε:

 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών
 • Στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης
 • Στην στήριξη θεσμών και στην αναγέννηση αξιών
 • Στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
 • Στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, αθλητικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της πόλης

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι:

 • Βελτίωση της ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας.
 • Μέγιστη αξιοποίηση του έργου και της υποδομής από τον πολίτη
 • Κατανόηση του μακροχρόνιου συνολικού σχεδιασμού δράσης και αναδιαμόρφωση από τους πολίτες και φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση
 • Στη βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των δομών (Αθλητικά Κέντρα, Πολιτιστικά Κέντρα) μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τρόπο λειτουργίας τους
 • Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της συνολικής λειτουργίας τους
 • Στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων
 • Στην ορθή αξιοποίηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και την συντήρηση και βελτίωση των χώρων
 • Στη διεύρυνση συνεργασιών με φορείς και σχολεία

Έχοντας θέσει αρκετά υψηλούς στόχους από την αρχή της λειτουργίας μας, πιστεύουμε ότι κάθε μας προσπάθεια αποτελεί ένα βήμα προς την ανάδειξη μιας καινούριας διάστασης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Ένα κοινό όραμα που μαζί μπορούμε να πετύχουμε μέσα από την ουσιαστική συμμέτοχη όλων των φορέων και δημοτών, σε ένα σύνθετο και δημιουργικό πλέγμα δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, προτιμήσεις και ανάγκες, πάντα με βάση τους κοινωφελείς μας σκοπούς και την ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου μας.