Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

18 Νοεμβρίου 2021

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 18/11/2021
Αρ. πρωτ.:1050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 65/2021 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/94/12264/5-8-2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/2006, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 22-11-2021 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 1-12-2021.

Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθεσης διακιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 1-12-2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης με ΑΔΑ: ΨΑΥΟΟΚΟΚ-2ΩΔ

Πατήστε εδώ για την Αίτηση

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: