ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Α (Λευκή κάρτα) – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Β (Κίτρινη κάρτα) – 20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Όσοι εντάσσονται στις κατηγορίες που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο και είναι κάτοχοι κάρτας κοινωνικών παροχών του Δήμου Παλλήνης, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης ή απαλλαγής από τη συνδρομή. Η απόφαση αποδοχής της έκπτωσης ή της απαλλαγής θα κοινοποιείται στο αντίστοιχο πολιτιστικό ή αθλητικό κέντρο της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. όπου πραγματοποιείται η δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ο αιτών για το διάστημα ισχύς της κάρτας. Σε περίπτωση ανανέωσης της κάρτας ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για νέα αίτηση απαλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές αφορούν μόνο στον κάτοχο της κάρτας και στα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του για μια δραστηριότητα ανά τομέα (Αθλητισμός - Πολιτισμός) και ανά άτομο.

 

 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Α) Πολύτεκνοι με συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 30.000,00€ για 4 τέκνα το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00€ για κάθε επιπλέον τέκνο -  Δωρεάν συμμετοχή όλων των ανήλικων τέκνων με όριο δραστηριοτήτων ανά τέκνο ένα αθλητικό και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κάρτα πολυτέκνου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφα φορολογικών έντυπων : Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και φορολογική δήλωση Ε1 (προηγούμενου οικονομικού έτους)
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)

Β ) Πολύτεκνοι με συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα άνω των  30.000,00€ και έως 45.000,00€ για 4 τέκνα το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00€ για κάθε επιπλέον τέκνο -  Έκπτωση 50%   στη συμμετοχή όλων των ανήλικων τέκνων με όριο δραστηριοτήτων ανά τέκνο ένα αθλητικό και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κάρτα πολυτέκνου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφα φορολογικών έντυπων : Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και φορολογική δήλωση Ε1 (προηγούμενου οικονομικού έτους)
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)

ΚΑΠΗ

Δωρεάν συμμετοχή για μια Αθλητική και μια Πολιτιστική δραστηριότητα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κάρτα Μέλους ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)

ΑΜΕΑ

Δωρεάν συμμετοχή για μια Αθλητική και μια Πολιτιστική δραστηριότητα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Γνωμάτευση αναπηρίας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έκπτωση 50% για μια Αθλητική και μια Πολιτιστική δραστηριότητα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φοιτητική ταυτότητα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)
 • Συμμετέχοντες στο περιβαλλοντικο προγράμμα Followgreen του Δήμου Παλλήνης

Οι ενεργοί συμμετέχοντες του περιβαλλοντικού προγράμματος Followgreen του Δήμου Παλλήνης γίνονται δικαιούχοι έκπτωσης που κυμαίνεται από 10% έως 30% στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και ύστερα από την  προσκόμιση του εκπτωτικού κουπονιού στα γραφεία της επιχείρησης για την απαραίτητη  θεώρηση .

 • Έκπτωση 10% για εφάπαξ προεξόφληση ετήσιων συνδρόμων

Πέρα των ως άνω προβλεπόμενων περιπτώσεων απαλλαγών και εκπτώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις,όπου αποδεδειγμένα υφίσταται αδυναμία πληρωμής των συνδρομών, και ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και κατάθεση αποδεικτικών δικαιολογητικών δύναται με απόφαση προέδρου να απαλλαχθεί  ή να δοθεί έκπτωση.